GIẢI THƯỞNG - CHỨNG NHẬN

Nhà phân phối xuất sắc của Impule năm 2017

Nhà phân phối xuất sắc của Impule năm 2018

Chứng nhận của Hercule năm 2015


Ngoài ra, còn nhiều giải thưởng và chứng nhận khác: