LÊN Ý TƯỞNG SETUP PHÒNG GYM

Chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích, lên ý tưởng set up với kế hoạch kinh phí đầu tư rõ ràng dựa vào các khía cạnh: nguồn vốn,
đối tượng khách hàng, mặt bằng, quy mô hướng đến, những dịch vụ mang đến cho khách hàng, máy móc cần đầu tư, số lượng nhân sự…